עו"ד הוצאה לפועל – הגבלת רשיון נהיגה

ישנם מקרים בהם עו"ד הוצאה לפועל יכול לדרוש מרשם ההוצאה לפועל לבטל הגבלה על רשיון נהיגה

באילו מקרים חלה חובה על רשם ההוצאה לפועל לבטל הגבלה על רישיון הנהיגה שהוטלה מכוח חוק ההוצאה לפועל והאם עו"ד הוצאה לפועל יכול לבטל את ביטול רשיון הנהיגה? לאחר ביטול וצמצום השימוש בפקודות המאסר כנגד חייבים המוחזקים כמשתמטים מתשלום חובותיהם, איפשר המחוקק לרשם הוצאה לפועל, בין היתר, להטיל הגבלה על החייב מלקבל, להחזיק, לחדש רשיון נהיגה שלו – מכוח סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל.

כפי שפורט בהצעת החוק, תכליתן של הגבלות אלה ליתן כלי קיצוני פחות ממאסר בידי רשם ההוצאה לפועל כדי להביא למימוש פסקי דין ולסייע לזוכה לממש זכייתו.

פסק דין שניתן בחודש ינואר 2012, רע"צ 1712-10-11, עו"ד הוצאה לפועל אהרון בן דוד נ' חיים קליאוט בע"מ, בבית משפט השלום בחדרה, על ידי כבוד השופטת הדסה אסיף, מבהיר באילו מקרים לא ניתן להטיל ההגבלה  מלקבל, להחזיק לחדש רשיון הנהיגה.

במקרה זה דובר על חייב אשר עיסוקו נהג מונית, ובמשך כ-20 שנה לא שילם חובותיו והוא מוחזק כחייב המשתמט מחובותיו… בית המשפט מנתח את הסמכות של רשם ההוצאה לפועל להטיל מגבלה במקרים מסויימים ומבהיר כדלקמן: לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות להטיל הגבלה על רשיון הנהיגה מכל סוג שהוא, כאשר הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב. והשניה כאשר "רשיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו, או עקב נכות בן משפחה התלוי עימו".

במקרה שלפנינו ועל פי ההסבר של עו"ד הוצאה לפועל שייצג את החייב, דובר על נהג מונית, ולפיכך הטלת ההגבלה פוגעת פגיעה ממשית בעיסוקו. יתר על כן, החייב פוטר מעבודתו כנהג מונית וההגבלה גם פוגעת אנושות ביכולתו לשלם את החוב.

כפי שקבעה כבוד השופטת, הוראת החוק אינה מותירה כל מקום לשיקול דעת במקרה שלנו, והיא אינה מאפשרת הטלת הגבל רישיון נהיגה על מי שעיסוקו ופרנסתו תלויים באופן מוחלט בנהיגה, למרות שהחייב משתמט מחובותיו כבר עשרים שנה!

עו"ד הוצאה לפועל פעל בנידון לבטל את ההגבלה
בית המשפט ביטל, למורת רוחו, את ההגבלה שהוטלה על החייב. יתר על כן, בית המשפט במקרה שלפנינו, ביטל אף את התנאי שקבע רשם ההוצאה לפועל לביטול ההגבלה בהפקדה של 20,000 ₪. החלטה זו בוטלה, על פי נימוקי השופטת הנכבדה, כי מרגע ששלל המחוקק את האפשרות להפעיל שיקול דעת בהטלת ההגבלה, גם מנוע הרשם מהטלת ערובה כתנאי לביטול ההגבלה, שכן כאשר מלכתחילה אין מקום להטלת ההגבלה, ברור כי אין כל סמכות ושיקול דעת לרשם ההוצאה לפועל.

כבוד השופטת קבעה במפורש כי הסמכות הלתנות צו (או ביטולו) בתשלום על חשבון החוב, קיימת רק מקום שבו מתן הצו, או אי נתינתו, נתונים לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

סופו של דבר, כבוד השופטת אסיף הורתה על ביטול הערובה שהטיל הרשם כתנאי לביטול הגבלת הרישיון, וכמובן הורתה על ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה של נהג המונית.

חשוב לא פחות לדעת כי אדם שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק ברשיון נהיגה מוחזק כמי שרשיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי תשלום אגרה על כל המשתמע מכך.