הפטר בהוצאה לפועל

הוראת שעה בחוקי ההוצאה לפועל, מאפשרת גם לחייבי הוצאה לפועל מוגבלים באמצעים, לקבל הפטר בהוצאה לפועל מחובותיהם, כמו בהליכי פשיטת רגל

תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב שהוכרז מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל לקבל הפטר בהוצאה לפועל מחובותיו. תיקון זה, נכנס לספר החוקים ביום 28.7.15, והוא יתחיל להיות מיושם החל מיום 6.9.15 ועד ליום 5.9.18, והוא מהווה מהפכה של ממש בדיני חדלות הפרעון וההוצאה לפועל.

כידוע, הליכי פשיטת רגל, מאפשרים לחייב שהוכרז פושט רגל לקבל צו הפוטר אותו מכל חוב (למעט חובות שלא ניתן לקבל הפטר בהוצאה לפועל בגינם, כמו חוב מזונות וכו). הצורך במתן הפטר בהוצאה לפועל נובע מכך שחייבים המצויים בפשיטת רגל הם חייבים ללא כל אמצעים, ואין ביכולתם לשלם את חובותיהם.

הנחת היסוד בהליך זה, שאם לא יינתן להם הפטר בהוצאה לפועל, הם לא ייצאו ממעגל החובות לדרך חדשה.
החשיבות במתן ההפטר נשען על תפיסה חברתית וסוציאלית, לפיה גם לאנשים שכשלו כלכלית יש מקום לתת הזדמנות לחזור למעגל החיים הנורמליים, ולמחוק את חובותיהם, על מנת שיתחילו בדרך חדשה.

בהוצאה לפועל קיים מושג של "חייב מוגבל באמצעים", ומי שמוכרז מוגבל באמצעים, פורסים לו את כל חובותיו על מנת להקל עליו ולפרוס לו את החובות לתקופה ממושכת.

בפועל, חייב שמוגבל באמצעים, למעשה הינו חדל פרעון, ולא מעט מקרים, התשלומים החודשיים נמוכים משיעור הריבית שצובר החוב, במיוחד לחייבים בנקאיים, שם הריבית גבוהה מאוד.

במהלך תקופת היותו מוגבל באמצעים, החייב מוגבל בחשבונות הבנק שלו, מוגבל מלצאת מן הארץ, מוגבל מלהחזיק כרטיסי אשראי וכן מוגבל להיות בעל עניין בתאגיד.

לאחרונה, הכיר המחוקק בכך שחייבים אלה בעצם מקומם בהליכי פשיטת רגל, ובעצם אילו היו פונים להליכי פשיטת רגל, היו כבר מקבלים את ההפטר המיוחל, ולא נותרים שנים בהוצאה לפועל, מבלי יכולת לחזור לחיים רגילים.

כאמור, זוהי הוראת שעה, כלומר, תקופת קיומו של החוק היא זמנית, והיא תחול מיום 6.9.15 למשך 3 שנים.

ההפטר יחול על כל חוב, למעט חובות שאינם ברי הפטר הם, כדלקמן:

 (1) חובות המגיעים למדינה בשל קנסות, או בשל התחייבות להימנע מעבירה.

(2)   חובות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.

(3)   חבות לפי פסק דין בתובענת מזונות.

כלומר, למעט החובות שאינם ברי הפטר, במשך תקופה זו, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקשת חייב שהוגבל באמצעים, לתת צו הפוטר אות החייב מכל חובותיו.

מי זכאי להגיש בקשה לקבל הפטר בהוצאה לפועל: 

  • מי שהוא חייב מוגבל באמצעים ב-4 השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר לפחות.
  • סך חובותיו של החייב בעת הגשת ההפטר (כולל גם החובות שאינם ברי הפטר), אינו עולה על 800,000 ₪.
  • אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש, למעט משכורת או הכנסה אחרת. משמעות סעיף זה הינה כי מי שמחזיק בדירת מגורים, או בכל רכוש משמעותי אחר, לא יכול להיכנס תחת כנפי הבקשה האמורה.
  • החייב עומד בצו חיוב התשלומים שהושת עליו ב-3 השנים שקדמו לבקשה. קיים סייג כי לגבי חייבים שלא עמדו בצו התשלומים, יוכל רשם ההוצאה לפועל ליתן צו הפטר בכל זאת, אם שוכנע כי היתה הרעה של ממש במצבו הכלכלי, ושאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות.
  • אין כל בקשה שהוגשה להכריזו פושט רגל.
  • במהלך ה-5 שנים שקדמו לבקשה, לא ניתן כנגדו צו כינוס, לא הוכרז פושט רגל, ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל, וגם לא ניתן צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

המחוקק סייג את מתן צו הפטר בהוצאה לפועל למקרים אלה:

אורח חייו של החייב אנו תואם את מצבו כלכלי * החייב הבריח נכסים או העניק מתנות בזמן שהיה חדל פרעון, * החייב העדיף נושה אחד על פני נושים אחרים, * חייב שנטל על עצמו התחייבות ואו עשה מעשה מרמה, ו/או ניסה להעביר נכסים בשל נישואין, למרות שלא יכול לשלם את חובותיו, וזאת על מנת להתחמק מנושיו.

המחוקק רצה להגן על נושים מפני פגיעה בהם, ושלא יהפכו בעצמם לפושטי רגל וקבע כי לא יינתן צו הפטר אם מידת הפגיעה הכלכלית בנושה תהיה משמעותית. לעניין זה יבחן רשם ההוצאה לפועל את מצבו הכלכלי של הנושה, את גובה חובו ₪ ואת התשלומים החודשיים שמשולמים לו. נושה שהחוב במועד הגשת הבקשה עולה על 400,000 ₪ ייחשב כחוב שפוגע כלכלית בנושה.

היכן ניתן להגיש את הבקשות: כרגע לא בכל לשכה. המחוקק הגדיר לשכות בהן ניתן לפתוח בקשות הפטר. בשלב זה זה לא מתקיים בכל לשכות ההוצאה לפועל, ובכל מקרה, ניתן לפתוח באותו מחוז בו מתנהל תיק האיחוד של החייב.

כמו כן התיק לא נפתח מיד אלא לרשם ההוצאה לפועל המקבל את הבקשה להפטר, ובטרם פותח את התיק, כתיק הפטר,  חובה לבחון את הבקשה ולבדוק כי היא עומדת בכל התנאים, ורק לאחר מכן מחליט אם לקבל את הבקשה, ולפתוח תיק הפטר, או לדחות אותה.

לאחר שהבקשה מוגשת, לשכת ההוצאה לפועל שולחת את הבקשה למתן הפטר לכל הנושים וניתנת

לנושים זכות להתנגד להליך ההפטר תוך 3 חודשים מיום שהוגשה הבקשה.

אז לכל החייבים שמתאימים למסלול זה, אני מציעה להתחיל בהליך. זה הזמן לחדש את החיים, ולפתוח דרך חדשה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן