רגישות יפה בהוצאה לפועל בנושא פינוי דירה

רשם ההוצאה לפועל בחדרה לא איפשר המשך מימוש דירת מגורים (פינוי דירה) לבקשה שהגיש נושה מעקל

גילוי רגישות מקסים של הרשם הנכבד איתי כרמי למצבו של החייב, ופסיקה חשובה לכל החייבים שהגיעו להסדר עם כונס הנכסים של המשכנתא, כדי למנוע המשך מימוש הדירה או פינוי דירה, וצד שלישי לו חייבים כסף מנסה להכריח את כונס הנכסים להמשיך במימוש הדירה חרף ההסדר.

חייבים מעפולה הפסיקו בשנת 2011 לשלם את המשכנתא, והגישו כנגדם תיק למימוש הדירה. לאחר זמן מסויים, פנו החייבים לוועדה הבינמשרדית, והגיעו להסדר עם הבנק.

במרץ 2016, הגיש זוכה אחר, בתיק המימוש, בקשה למנות כונס נכסים במקום הכונס הנוכחי, ולאפשר לו לממש את הדירה ולפנות את החייבים. שכן, יש לחייב חוב והוא לא משלם אותו.

הרשם סקר את המצב המשפטי ולבסוף דחה את הבקשה של הנושה המעקל ולא איפשר המשך מימוש הדירה. הרשם קבע כי מטרת ההליך אינה מימוש הנכס אלא סילוק החוב, ואם החוב מסולק בדרך של הסדר, זוהי דרך עדיפה, והיא תואמת את המידרג המצופה בנקיטת הליכים כנגד חייב.

הרשם סיכם את המצב המשפטי וקבע כי השאלה היא האם הכונס שמונה מטעם הזוכה המובטח במשכנתא תיק המימוש ינקוט בהליכים חרף הסדר בתיק המימוש לטובת הזוכים המעקלים בתיקים הרגילים.

יחד עם זאת, כולם מסכימים כי הזוכה הרגיל לא ייהנה מהתנאים המיוחדים והמקלים להם זכאי נושה מובטח מכוח הסכם משכנתא.
אציין ואדגיש, כי יש שוני מהותי בין נושה מובטח לנושה רגיל, בעיקר לעניין הסידור החלוף או זכותו של החייב לדיור מוגן, האם מפנים, אם בכלל, מתי, מה התנאים וכו'.

הרשם קבע שיש מבחן דו שלבי. האחד לבחון את השאלה האם הנסיבות הן כאלה המצדיקות לפעול נגד הבטוחה מנקודת מבט של הזוכים הרגילים על פי מבחן הצורך ומבחן התועלת.  אם נמצא שאין לפעול, בין אם לא תצמח מכך תועלת לזוכה הרגיל ובין אם קיימים הליכים שחומרתם פחותה לגביית החוב, שהרי אין להמשיך לשלב הבחינה הבא. בכל מקרה ישקלו האם זכותו של הנושה המובטח תיפגע אם הנושה הרגיל ימשיך לפעול בתיק שלו באופן עצמאי, ללא קשר לתיק המימוש.

במקרה הפרטי שלנו, סבר הרשם כי החוב לזוכה הרגיל נמוך ביחס לחוב המשכנתא, ויש לפעול לגבות אותו בדרכים אחרות. מה גם מדובר בחייב שחטף אירוע מוחי ומימוש הנכס משמעה הותרת החייב ובני ביתו ללא קורת גג, וזה נראה שהאמצעי לא מידתי ביחס למטרה. הרשם קבע כי המונח "משפט צדק" כולל בחובו גם "אכיפת צדק". חשוב שהאמצעים שננקטים יהיו מדיתיים תוך מידרג מהקל אל הכבד, תוך יישום עקרון תום הלב, ובלבד שההליכים הללו יהיו מוצדקים עד הנקודה שיהפכו את החייב נטל על החברה. פינוי האדם מביתו במקרה זה, יהפוך אותו לנטל על החברה, יותיר אותו ללא קורת גג, ואין כל הצדקה לממש את הדירה. מה גם שהחוב הוא רק של החייב, והדירה הינה של 2 בני הזוג. לכך התווסף גם גודלה של הדירה, שהיה 40 מ"ר. משכך, נדחתה הבקשה להמשך מימוש הדירה, והרשם הותיר את החייב בביתו.