עיקול כספים בחשבון המשותף – חובות וזכויות

עיקול כספים בחשבון המשותף

בן הזוג חייב כספים? מתי זה ישפיע עליך? האם ניתן לעקל כספים בחשבון משותף? או במילים אחרות, מתי תחול הילכת השיתוף על חובותיו של בן הזוג ומתי לא?
בני זוג מוטרדים מאוד ממצב בו בן זוגם חייב כספים, ולא ברור להם כיצד הדבר יכול להשפיע על חייהם ועל חלקם בנכסים המשותפים. בין היתר, כיצד הדבר יכול להשפיע על חשבונות בנק משותפים, על דירת מגורים, וכל נכס משפחתי משותף?

בתי המשפט מכירים כיום בכך שמקום שמתקיים שיתוף בנכסים בין בני הזוג, מתקיים שיתוף חובות, אלא מה? קיימים סייגים, ולא כל חוב של בן הזוג נופל על בן הזוג השני.

כבוד השופטת חיות בפס"ד ע"א 3929/02, לוין כרם נ' עו"ד שילר ואח' קובעת במפורש כי "קשר הנישואין אינו מקים, כשלעצמו… חזקה בדבר שיתוף בנכסים, וודאי שאינו מקים חזקה בדבר שיתוף בחובות."

דבר חשוב נוסף שאומרת כבוד השופטת חיות כי "ההלכה בדבר חזקת השיתוף בחובות חלה במישור היחסים הפנימיים שבין בני הזוג, והיא נועדה לעריכת חישוב ביניהם בשלב פירוק הקשר וחלוקת הרכוש המשותף…"

עוד קובעת השופטת, כי יישום הילכת השיתוף בחובות כלפי נושה חיצוני, אין לה עיגון בהלכה הפסוקה, והלכה זו חלה רק במקרה שמדובר בנכס עיסקי משותף ולא בנכסים עיקריים של בני המשפחה כמו דירת המגורים.

בית המשפט מכיר במעמדה המיוחד של דירת המגורים ופסק לא פעם כי חזקת השיתוף בחובות לא תחול על בן הזוג שאינו חייב (למעט חובות שיש להם זיקה לדירה).

יתר על כן, בית המשפט קובע כי לגבי נכסים אחרים, ובעיקר נכסים או חובות עסקיים, אין השיתוף בזכויות בחובות  מתגבש אלא כאשר חל "אירוע קריטי", קרי אירוע המביא למשבר ביחסים או לסיום חיי השיתוף, במקרה חו"ח של מות בן הזוג, גירושין, המעמידים את חיי בני הזוג בסכנה ממשית, או אירועים כלכליים חריגים כמו חיסול נכסיו של אחד מבני הזוג, פעולה כלכלית חריגה תוך הפרת אמון בן הזוג השני, או כניסתו של בן הזוג להליכי פשיטת רגל.

כל עוד לא התרחש "אירוע קריטי" שייכות הזכויות והחובות בנכסים שאינם משפחתיים מובהקים, רק לבן הזוג שרכש את הזכויות או יצר את החובות. השיתוף בין בניה זוג, לגבי אותן זכויות וחובת, מתגבש רק עם קרות האירוע הקריטי, ורק אז, תבוא לידי ביטוי כלפי נושה חיצוני שותפותה של האשה עם בעלה הן בזכויות והן בחובות.

האמור לעיל נקבע, בין היתר, בפסק דין שניתן בבית המשפט בנתניה, ה"פ 7421-07-09 קלצקו נ קלצקו ואח'. מדובר במקרה בו הטיל בנק מזרחי עיקול על חשבון של בני זוג בבנק הפועלים. הבעל היה חייב כספים לבנק מזרחי, והבנק דרש להיפרע מהכספים שקיימים בחשבון, ללא הבחנה בין כספי האשה וכספי הבעל. לאור העיקולים שהוטלו, הגישה האשה עתירה לבית המשפט, בבקשה להצהיר כי הבנק לא יכול לעקל את מחצית הכספים, המהווים את חלקה. האשה טענה כי חשבון הבנק, והכסף המצוי בו, הינו נכס משפחתי מובהק, שכן אין לה ולבעלה דירת מגורים, והכספים שמצויים בחשבון, אינם קשורים לחוב העסקי.

בית המשפט הכיר בטענתה כי החשבון הינו נכס משפחתי מובהק, וקיבל את העתירה כלומר הצהיר כי האשה הינה בעלים של מחצית הכספים המופקדים, והבנק אינו זכאי להיפרע מכספים אלו. בית המשפט קבע כי אין לקבוע מסמרות בשאלה האם יש להכיר בחשבון כ"נכס משפחתי מובהק" שווה מעמד לדירת מגורים של בני זוג, אך לאור העובדה שלא אירע כל אירוע קריטי, ממילא אין לבנק זכות להיפרע ממחצית הכספים שבחשבון. בכך הצליחה האשה להגן על חלקה בכספים שבחשבון.

אין באמור במייל משום יעוץ משפטי ו/או חוות דעת מחייבת והדברים אינם באים כתחליף לייעוץ משפטי.