הסדר חובות ואיחוד תיקים

מידע אודות הסדר חובות ואיחוד תיקים

כאשר יש לך, החייב, מלא תיקים בהוצאה פועל, הנושים מתקיפים, ואתה מרגיש חוסר אונים, יש באפשרותך לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לאחד את תיקיך ב הסדר חובות ואיחוד תיקים. אם אתה לא יכול לשלם יותר מ-3% לחודש מסך החובות, יש לצרף לבקשה לאיחוד תיקים גם בקשה להכריז עליך כחייב מוגבל באמצעים.

חייב מוגבל באמצעים יוכרז כחייב שכזה אם חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה (הסדר חובות), כחייב מוגבל באמצעים ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן, לפי הענין:

(1) שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים;

(2) 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;

(3) 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.

במקרה כזה על החייב להגיש שאלון ולחתום על כתב ויתור על סודיות, על מנת שהזוכים יוכלו לבדוק שאכן מצבו קשה ואין לו נכסים

כאשר הוכרז החייב כמוגבל באמצעים יקבע לתשלום צו תשלומים לפי בקשתו, עד לבדיקת יכולתו לצורך הסדר חובות

חייב שהוכרז מוגבל באמצעים תעוכב יציאתו של החייב מן הארץ; יהפוך מוגבל מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981; יימנע ממנו לעשות שימוש בכרטיסי אשראי, וכן לא יוכל לייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישר זאת רשם ההוצאה לפועל מראש;

לאחר ההכרזה, מתפרסם שמו של החייב במרשם של חייבים מוגבלים באמצעים אשר יהיה פתוח לעיון הציבור בכל לשכת הוצאה פועל. לאחר שנקבע לחייב צו חיוב תשלומים, והוא משלמו כסידרו, לא יינקטו כנגדו הליכי הוצאה לפועל המוגדרים "מציקים" כגון עיקול משכורת, עיקול חשבונות בנק המצויים ביתרת חובה, עיקול והוצאת מיטלטלין, פקודות מאסר, צוי הבאה. שים לב, במידה ויש לך רכוש כלשהו, רשאי הזוכה לנקוט נגדך הליכים כנגד הרכוש, וגם מפני זה ניתן להתגונן במסגרת הסדר חובות של החייב.

היתרון של הליך זה, שכאשר המצב משתפר, אפשר להגיע להסדר עם הנושים, ולפזר את תיק האיחוד, ולחזור לחיים רגילים.

כאשר החסרון הוא שהחוב אף פעם לא נגמר, התשלומים יכולים להימשך כל החיים, וההגבלות שהוטלו מעיבים על החיים, שכן אין פתרון נראה לעיין. במקרים כאלה, אנו ממליצים לפעול בהליך אחר: קרי פשיטת רגל או הסדר חובות.

במידה ויש לך שאלות, אשמח לעוץ לך עיצה ולהיפגש איתך לפגישת ייעוץ ועיצה חינם.