ערבים – חתימה על ערבות

בעייתם של הערבים היא גדולה מאוד. בעבר הם חתמו על ערבות לחבר, בן משפחה, עמית לעבודה, וכשעשו שזאת, הם האמינו בכל ליבם שהאדם שחתמו לו ערבות לא יאכזב אותם.

חתימה על ערבות
ברור שאילו היית מעלה על דעתך שאתה הולך לשלם חובו של אחר לא היית מסכים לחתום על ה ערבות. אתה עושה את זה כי לא נעים, כי לפעמים אתה צריך בעצמך, וחושב שכדי לקבל צריך גם לחתום לאחר, (למשל חתימה על ערבות למשכנתא). לפתע, אתה מקבל מכתב מהבנק, דע כי החייב שחתמת לו ערבות אינו משלם את חובו, ואתה צפוי לקבל תביעת בנק, אם לא תפעל לתשלום החוב שלו ערבת.

חוק ה ערבות נועד להגן על אנשים שמוצאים עצמם צריכים לשלם חובו של אחר.

בין היתר, ועל פי חוק זה של חתימה על ערבות, הבנק חייב לגלות לערבים מידעים מסויימים בטרם החתימה על הערבות ובמהלך הערבות. כאשר הבנק מפר את החובות הללו, ניתן לבטל את הערבות, או לכל הפחות להקטין את הנזקים.

החוק ממיין ערבים לפי סוגים שונים, שחייבים מסויימים בעלי הגנה טובה יותר. לערבים יש הגנות מעולות, כי בדרך כלל,פקידי הבנק מפרים את חובותיהם, שאילו היו מגלים לערב, סביר להניח שלא היה מסכים לערוב לחוב.

במקרים מסויימים הבנק ממש מסתיר את המידע הזה, על מנת "ללכוד" את הערבים ובכדי להקל את תהליך ה חתימה על ערבות כשהצפי כבר ידוע מראש, שהחייב העיקרי לא יכול לשלם את חובותיו. לכן בדוק היטב האם הבנק הפר כלפיך, הערב, את חובותיו.

להלן חלק מן ההגנות וההגדרות לגבי חתימה על ערבות. ישנו ערב רגיל, ערב יחיד וערב מוגן.

"ערב יחיד" — מי שאינו תאגיד, ולמעט בן זוג של החייב או שותפו של החייב, בין בשותפות רשומה ובין בשותפות שאינה רשומה; היה החייב תאגיד, לא ייחשב כערב יחיד גם מי שהוא בעל ענין בתאגיד;

"ערב מוגן" יכול להיות אחד מאלה: (1) ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 60,000 שקלים חדשים; (2) ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 500,000 שקלים חדשים, ובלבד שהחיוב הנערב נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת למגורי החייב, ילדיו הבגירים או הוריו.

הכלל הוא כי ערב יחיד ערב רק לסכום הנקוב בחוזה הערבות. לא נקוב בחוזה הערבות סכום קצוב — פטור ערב יחיד מערבותו.

להלן חובות הגילוי של הבנק לגלות לערב יחיד, לפני כריתת חוזה הערבות, את כל הפרטים הבאים, כפי שנקבעו בחוזה שבינו לבין החייב: (1) הסכום הנקוב בחוזה שבין הנושה לבין החייב. (2) שיעור הריבית השנתי, בחישוב המביא בחשבון ריבית דריבית בהתאם למועד הפרעון. (3) תקופת החיוב, סכומי הפרעון של הקרן ושל הריבית ומועדי הפרעון; שיעור ריבית בשל איחור בפרעון וכן כל תשלום שיחויב בו החייב בשל אי קיום החיוב הנערב. ועוד.

כמו כן הבנק חייב לגלות לערב לערב יחיד, לפני כריתת חוזה הערבות, בנוסף לפרטים לפי סעיף קטן (א), את הפרטים הבאים: היות הערב ערב יחיד או ערב מוגן; מספר הערבים וחלקו היחסי של הערב בחיוב; היות הערבות ערבות לחיוב קיים או לחיוב המחליף חיוב קיים; שיעור הריבית כמשמעותה בסעיף 25(א)(2).

במידה והבנק לא גילה לערב פרטים מסויימים, יכול הערב להיות פטור ערב יחיד מערבותו אם בעת כריתת החוזה היה פער משמעותי בין סכום הערבות לסכום ההלוואה; יחוייב בשיעור ריבית נמוכה יותר. בכל מקרה, עליכם לדעת ששיעור הריבית שהבנק זכאי לחייב אותך כערב, לא יעלה על 4% משיעור הריבית ההסכמית, ולעיתים רבות הבנק מגיש תביעה ומבקש ריבית כמו של חייב עיקרי, דבר האסור לפי החוק. הבנק גם חייב לדווח לערב כאשר החייב העיקרי מתחיל להפר את ההסכם, ואף לאפשר לו להיכנס לנעליו ולחזיר את החוב בהתאם לתשלומים של החייב. כל זה נכון לגבי ערב יחיד. אך אם אתה ערב מוגן, הזכויות שלך גדולות יותר, והבנק לא זכאי לנקוט כנגדך בהליכים עד שמיצה את הליכי הגביה כנגד החייב העיקרי.

במידה ויש לך שאלה, פנה אליי ואוכל לסייע לך. פגישת ייעוץ ועיצה ראשונים חינם.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן