כן! הבנק חייב לפתוח לך חשבון

גם אם אתה לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, לקוח שהיה מוגבל, לקוח שמצוי בפשיטת רגל או שהיה בעבר בפשיטת רגל, לקוח שהוטל עיקול על חשבונותיו ועוד

פניות רבות מגיעות אלי בנוגע לאנשים שמצויים בחובות או מוגבלים, ומנסים לפתוח חשבון בנק, והבנק מסרב, או מערים קשיים.

אז דעו לכם שגם אם אתם מצויים באיחוד תיקים, חשבונותיכם מעוקלים עקב תיקים בהוצאה לפועל, יש לכם כתם ב-BDI, מצויים בהליך פשיטת רגל, מוגבל באמצעים, ועוד, יש לכם זכות לנהל חשבון בנק. אמנם הבנק לא חייב לתת לכם אשראי, ובטח לא ייתן, אך הבנק חייב לספק לכם את השירותים שיפורטו להלן.

ביום 26.5.14 הוציא בנק ישראל הוראה 422 הקרוי "פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו" בו הבהיר לכל התאגידים הבנקאיים שניהול חשבון עובר ושב הוא דבר חיוני, ויש לפתוח חשבון בנק לכל אדם שמעוניין לנהל חשבון. אמנם הבנקים טענו כי חובתם לנהל חשבון בתנאי שהסירוב לנהל אותו אינו סביר.

אמנם נכון הדבר, אך בנק ישראל הבהיר לבנקים כי אם הלקוח עומד בתנאי ההסכם.

עוד הבהיר בנק ישראל לתאגידים הבנקאיים כי לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, לקוח שהיה מוגבל, לקוח שמצוי בפשיטת רגל או שהיה בעבר בפשיטת רגל, לקוח שהוטל עיקול על חשבונותיו, לקוח אשר מתנהל או התנהל בעבר בינו לבין תאגיד בנקאי אחר הליך משפטי שמקורו בגביית חוב.

שים לב לכך שאם היה/יש לך חוב בבנק מסויים, ופתחו נגדך תיק בהוצאה לפועל או תביעה, או סתם שנותר חוב, אתה יכול לפתוח חשבון בכל בנק, למעט הבנק לו נותרת חייב כספים. בנקים שלהם אתה חייב כספים – מותר להם לא לפתוח לך חשבון נוסף שכן, הפרת את ההתחייבות שלך כלפיהם פעם אחת, ולכן הפרה וחוב נחשבים כסיבה סבירה לסרב לפתוח חשבון.

עוד משהו חשוב! הוראה זו חלה על בנקים מסחריים, ולא על בנק הדואר, ולכן גשו לבנקים מסחריים ולא לבנק הדואר (הפועלים, לאומי, הבינלאומי, דיסקונט, מזרחי, יהב, איגוד, ירושלים, אוצר החייל, וכל בנק מסחרי שלא הזכרתי בטעות)

גם אם הוגבלת לפי חוק שיקים ללא כיסוי, אתה זכאי לפתוח חשבון בנק, ללא שיקים.

עוד הורה בנק ישראל לבנקים כי אם אדם מגיע לפתוח חשבון, ועם הגעתו לבנק, הבנק לא נותן לו תשובה במקום אם לפתוח חשבון אם לאו, הוא חייב לתת לו אישור בכתב ובו יכלול את הפרטים הבאים: שם הלקוח, שם הבנק ומספר הסניף בו נתבקשה הבקשה לפתיחת החשבון, מועד הגשת הבקשה, ופירוט כל המסמכים אשר נדרש הלקוח להמציא לצורך בחינת בקשתו לפתוח חשבון ככל שההחלטה בבקשה תלויה בהמצאת המסמכים.

כמו כן הבנק מחוייב למסור את ההחלטה האם לפתוח חשבון אם לאו, תוך 5 ימי עסקים, או ממועד קבלת המסמכים.

מהו ניהול חשבון ואילו שירותים אתה זכאי לקבל

ניהול חשבון בנק במצב האמור, משמעו לאפשר ללקוח לבצע תשלומים בהוראות קבע (חיובים על פי הרשאה), קבלת כרטיס בנק שחיוב חשבון הלקוח הוא חיוב מיידי, ובנקט למשיכת מזומנים. (כרטיס בנק מוגדר כך: " לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או לרכישת נכסים בדרך של חיוב חשבונו של לקוח בתאגיד בנקאי וזיכוי אדם אחר על ידי שימוש בכרטיס במכשיר המיועד לכך במקום עסקו של הספק;").

אז אם אתם לקוחות המצויים במצב שהוזכר למעלה, והבנק לא מוכן לפתוח לכם חשבון, תיגשו למנהל, תגידו לו שידוע לכם כי קיימת הוראה 422, ותעמדו על זכויותיכם. אין לבנק כל זכות להשפיל אתכם גם אם אתם נמצאים בסטטוס הזה, שגם ככה קשה לכם להיות בו.

בהצלחה!