חשבון בנק מוגבל

הגבלה על חשבון בנק

אתה מנהל עסק, או חשבון פרטי, ולפתע נכנסת לתזרים לחוץ, לקוחות לא משלמים, מסגרות האשראי חונקות, הוחלף מנהל הסניף ושינה מדיניות, ואתה מוצא את עצמך נלחם, הבנק מתחיל להחזיר שיקים, וכשמגיע השיק העשירי, החשבון הבנק מוגבל.

חשבון בנק מוגבל הוא אירוע שיכול למוטט עסקים. ספקים יסרבו לספק סחורה ללא בטחונות או תשלום במזומן, חברות BDI ומאגרי מידע, מייד ידווחו על הגבלת החשבון, ומצבך עלול להידרדר.

למרות האמור, מצב של חשבון בנק מוגבל עשוי להיות פתיר

להלן ההגדרות:
חשבון בנק מוגבל, ובעליו יהיה מוגבל, אם סורבו במשך 12 חדשים 10 שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

הבנק מודיע ללקוח ושולח התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, בעניין סירוב השיקים מיד לאחר שסורבו 5 שיקים.

יש לשים לב, כי אם הבנק מסרב לכבד שיק בשל עיקול שיש בחשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך ששים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.

לקוח מוגבל חמור: מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות: (1) לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל; (2) מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.

שותפיו לחשבון של חשבון בנק מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח, יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

במקרה שמיופה הכוח מוגבל בנסיבות מחמירןת, וחשבונך הוגבל בשל כך, אתה יכול כבעל החשבון, להודיע על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, ואז הגבלת החשבון.

חובות דיווח של הבנק והמפקח על הבנקים:

הבנק יודע בכתב על חשבון בנק מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

המפקח על הבנקים יודיע על לקוח מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

המפקח יודיע לכל הבנקים על חשבון מוגבל, על לקוח מוגבל או על לקוח מוגבל חמור.

תקופת ההגבלה:

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת.

(ב) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, כאמור בסעיף 3, היא שנתיים.

תחילת ההגבלה

תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

למרות האמור לעיל, בנק שהודיע על הגבלה ובנק שקיבל הודעה על הגבלה, לא יפתח חשבון למי שלגביו נמסרה ההודעה מיום שהודיע או מיום שקיבל את ההודעה, לפי הענין.

לקוח מוגבל מיוחד

לאחרונה שונה חוק ההוצאה לפועל, כך שניתן להטיל מגבלה על לקחו שמוגדר כמי שמשתמט מחובותיו כך שמכוח סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יכול רשם ההוצאה לפועל להטיל עליו הגבלהואז הוא יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד), למרות שלא חשרו לו שיקים בחשבון.

חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

הכלל הוא כי דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט שינויים מסויימים. תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת.

נפקות היותו של חשבון מוגבל

(א) לקוח מוגבל לא יפתח חשבון.

(ב) לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל.

(ג) לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון.

הגבלות על הבנק

(א) לא יפרע בנק שיק שנמשך על חשבון מוגבל.

(ב) לא יספק בנק טופסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.

(ג) לא יפתח בנק חשבון ללקוח מוגבל.

הפתרון האפשרי המוצע: הגשת בקשה לבית המשפט לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי שיבטל השיקים שהוחזרו אם הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות; או שהבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים; ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו; נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק; ועוד

עם הגשת הבקשה, מוגשת במקביל בקשה לתת צו מניעה שימנע את תחילת ההגבלה; אך גם במקרה כזה לא ניתן יהיה לפתוח חשבון וגם התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות ההגבלה

צריך להיזהר שבתקופה בו הצו בתוקף לא יחזרו שיקים נוספים, שכן עלולים להיות מוגבלים בנסיבות מחמירות.

אם חשבונך הוגבל, וקיים סיכון עיסקי, פנה אלינו לייעוץ מקצועי, ואנו נראה האם ניתן לבטל את ההגבלה ולאפשר לך להמשיך לנהל עסקיך ללא גרימת נזק.