הזכות הבסיסית לניהול חשבון בנק

"לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק.. אני אדם משום מקום…. שמחפש לו רק סיבה לנשום….". [מילים ולחן: אביב גפן]

לכל אחד זכות לנהל חשבון בנק אף אם חשבונו האחר מעוקל, מוגבל מחמת אי כיסוי, מוגבל בנסיבות מיוחדות בהוצאה לפועל או שהוא מצוי באיחוד תיקים, או הוכרז כחייב מוגבל באמצעים

במשך שנים רבות בנקים לא מאפשרים למי שהוטלו עליו עיקולי חשבון בהוצאה לפועל, או שחשבונו הוגבל מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, או מכוח סעיף 66 לחוק ההוצאה לפועל, או בשל היותו מצוי באיחוד תיקים, או מוגבל באמצעים, ואף פושט רגל.

הבנקים העדיפו לא "להתעסק" עם אנשים בעייתיים, וכשנכנסתם לבנק לבקש כי יפתחו לכם חשבון, הפקיד הקליד את תעודת הזהות שלכם, והודיע לכם. "סליחה, לא ניתן לפתוח לך חשבון".

אלא שעל פי הוראות בנק ישראל, כל הסיבות שנמנו לעיל, אינן מהוות סירוב סביר, והבנק חייב לפתוח לכם חשבון.

סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981, קובע כי לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים שונים ובין היתר, לא יסרב לפתוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד החשבון מצוי ביתרת זכות והלקוח עומד בתנאי ההסכם עם הבנק (להבדיל מאשראי, שהבנק אינו חייב לתת). אלא שכאשר אדם שמצבו הכלכלי לא קל, והוא מצוי באחת מן הסיטואציות שצויינו לעיל, הבנקים, מעדיפים, כאמור, להימנע מלתת שירות לאותו לקוח ומסרבים לפתוח לו חשבון.

לאור העובדה שחשבון בנק הינו שירות חיוני לציבור, ואדם זקוק לחשבון בנק על מנת להתנהל בחייו בצורה סבירה, להפקיד משכורת, לשלם בהוראות קבע, וכו, אין לראות סירוב לפתוח לבני אדם המצויים במצבים שהוזכרו לעיל, כ, כסירוב סביר, ולכן ניתן לאכוף עליהם את פתיחת החשבון.

אנו יכולים לסייע לכל אדם שמעוניין לפתוח חשבון בנק בבנקים השונים, לרבות בנק הדואר, והבנק אליו פנה מסרב לפתוח לו את החשבון בשל הסיבות : "יש לך עיקול, אנחנו לא יכולים לפתוח" או סתם מודיעים לו כי "אי אפשר לפתוח לך חשבון". חשוב לשים לב! גם אדם שחשבונו הוגבל מחמת אי כיסוי של שיקים, מותר לו לפתוח חשבון בבנק. יודגש, החשבונות שיפתחו הינם חשבונות קרדיטוריים, והבנק לא יהא חייב לתת אשראי, יחד עם זאת, חייב הבנק לאפשר לכם להתנהל בחשבון.

לכל מי שמתקשה לפתוח חשבון, מוזמן לפנות אלי, ואסייע לו בכך.